Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 7 ar "7. parlamentārais sasaukums, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
2014. gada 29. janvāra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
2013. gada 9. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par īstenošanas ziņojumu par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
2013. gada 27. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
2013. gada 12. marta
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
2012. gada 18. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2012. gada prioritāšu īstenošana
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
2011. gada 14. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par jaunu Eiropas tirdzniecības politiku saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020”
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
2011. gada 13. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par platjoslu Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridisks paziņojums