Documenten van de parlementaire commissies
7 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 januari 2014
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 september 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het verslag over de toepassing van het regelgevingskader voor elektronische communicatie
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 mei 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 maart 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 september 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 april 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake een nieuw handelsbeleid voor Europa in het kader van de Europa 2020-strategie
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 april 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake breedband in Europa: investeren in digitale groei
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Juridische mededeling