Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 7 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29. januára 2014
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9. septembra 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27. mája 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12. marca 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18. septembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2012
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14. apríla 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13. apríla 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k širokopásmovému pripojeniu v Európe: investície do digitálne riadeného rastu
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Právne oznámenie