Dokument från parlamentsutskotten
7 träff(ar) för "7:e valperioden, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29 januari 2014
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9 september 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12 mars 2013
pdf  word 
YTTRANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18 september 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av 2012 års prioriteringar
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14 april 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13 april 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Rättsligt meddelande