Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
30 Μαΐου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
José Bové
PE 507.962v02-00
30 Μαΐου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου