Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Bové José"  
José Bové
PE 507.964v02-00
2013 m. gegužės 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
José Bové
PE 507.962v02-00
2013 m. gegužės 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo sudarymo
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Teisinis pranešimas