Документи на парламентарните комисии
9 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Калфин Ивайло"  
Ивайло Калфин
PE 516.802v02-00
9 октомври 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно проекта на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление
Комисия по бюджети
Ивайло Калфин
PE 504.205v02-00
19 март 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно препоръка към ЕСВД и Съвета относно преразглеждането през 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД
Комисия по бюджетен контрол
Ивайло Калфин
PE 478.359v02-00
9 февруари 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно въздействието върху предоставянето на помощ на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите
Комисия по бюджетен контрол
Ивайло Калфин
PE 460.955v02-00
30 май 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Ивайло Калфин
PE 460.940v02-00
2 май 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно записването на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от страна на Европейския съюз вследствие на решението за увеличаване на въпросния капитал
Комисия по бюджети
Ивайло Калфин
PE 456.881v04-00
15 април 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Ивайло Калфин
PE 443.153v03-00
15 септември 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството
Комисия по бюджети
Ивайло Калфин
PE 441.269v03-00
1 юли 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност
Комисия по бюджетен контрол
Ивайло Калфин
PE 439.962v02-00
9 април 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика
Комисия по бюджети
Правна информация