Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 Οκτωβρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 Μαρτίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με σύσταση προς την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο που αφορά την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 Φεβρουαρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 Μαΐου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 Μαΐου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) μετά την απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου της
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 Απριλίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 Σεπτεμβρίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 Ιουλίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 Απριλίου 2010
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου