Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "7. parlamentārais sasaukums, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
2013. gada 9. oktobra
pdf  word 
ATZINUMS
par projektu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību
Budžeta komiteja
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
2013. gada 19. marta
pdf  word 
ATZINUMS
par ieteikumu EĀDD un Padomei attiecībā uz EĀDD organizācijas un darbības pārskatīšanu 2013. gadā
Budžeta kontroles komiteja
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
2012. gada 9. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
par Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekmi uz atbalsta sniegšanu
Budžeta kontroles komiteja
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
2011. gada 30. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2011. gada 2. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības parakstīšanos uz Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) palielinātā kapitāla daļām
Budžeta komiteja
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
2011. gada 15. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
2010. gada 15. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā
Budžeta komiteja
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
2010. gada 1. jūlija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību
Budžeta kontroles komiteja
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
2010. gada 9. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējību ekonomikas atveseļošanas apstākļos
Budžeta komiteja
Juridisks paziņojums