Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 9 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 października 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie projektu Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami
Komisja Budżetowa
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 marca 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie zalecenia dla ESDZ i Rady dotyczącego przeglądu organizacji i zasad funkcjonowania ESDZ w roku 2013
Komisja Kontroli Budżetowej
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 lutego 2012
pdf  word 
OPINIA
na temat wpływu decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur w dziedzinie udzielania pomocy
Komisja Kontroli Budżetowej
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 maja 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 maja 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w następstwie decyzji o podwyższeniu tego kapitału
Komisja Budżetowa
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 kwietnia 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 września 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju
Komisja Budżetowa
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 lipca 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Komisja Kontroli Budżetowej
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 kwietnia 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu
Komisja Budżetowa
Informacja prawna