Dokument från parlamentsutskotten
9 träff(ar) för "7:e valperioden, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 oktober 2013
word 
YTTRANDE
över utkastet till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Budgetutskottet
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 mars 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över en rekommendation till Europeiska utrikestjänsten och till rådet om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt
Budgetkontrollutskottet
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 februari 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över de följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet
Budgetkontrollutskottet
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 maj 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 maj 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av beslutet att utöka detta kapital
Budgetutskottet
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 april 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 september 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
Budgetutskottet
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 juli 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över utkastet till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta
Budgetkontrollutskottet
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 april 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning
Budgetutskottet
Rättsligt meddelande