Rozpravy
Výsledky: 31 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Alfonsi François"  
1 2 3 4
Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov - Systém vlastných zdrojov - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 - Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Spoločné ustanovenia o európskych fondoch - Európsky sociálny fond - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť - Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca - Kohézny fond - Európske zoskupenie územnej spolupráce (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Ohrozené európske jazyky a jazyková rozmanitosť (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Streda, 11. septembra 2013
html 
Obnova a demokratizácia Mali (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Prípravy na zasadnutie Európskej rady (7. - 8. februára 2013) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Streda, 6. februára 2013
html 
Jednominútové vystúpenia (článok 150)
P7_CRE-REV(2013)02-04
Pondelok, 4. februára 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Utorok, 11. decembra 2012
html 
Príprava na zasadanie Európskej rady (22. – 23. novembra 2012) s osobitným zreteľom na viacročný finančný rámec (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)11-21
Streda, 21. novembra 2012
html 
Jednominútové vystúpenia (článok 150)
P7_CRE-REV(2012)11-19
Pondelok, 19. novembra 2012
html 
1 2 3 4
Právne oznámenie