Разисквания
109 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/EО) - Минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработена) - Разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен) - Система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (преработен) - Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)
P6_CRE(2009)05-06
сряда, 6 май 2009 г.
html 
Време за въпроси (Въпроси към Комисията)
P6_CRE(2009)05-05
вторник, 5 май 2009 г.
html 
Проблемът, свързан с профилирането, по-специално въз основа на етническа и расова принадлежност, в рамките на борбата с тероризма, дейността на правозащитните органи, имиграцията, митническия и граничния контрол (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE(2009)04-22
сряда, 22 април 2009 г.
html 
Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (разискване)
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)10-21
вторник, 21 октомври 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация