Συζητήσεις
126 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ulmer Thomas"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0196/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
B7-0617/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-23
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0302/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0032/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0233/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2010)07-07
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010
html 
A7-0152/2010
Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν - Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2010)07-05
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)06-15
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010
html 
A7-0162/2010
Υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη - Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες - Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης - Συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και των στόχων της ΕΕ για το 2020 (συζήτηση)
P7_CRE(2010)05-19
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
html 
Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)04-19
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου