Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Salvini Matteo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων - Εποπτεία της αγοράς προϊόντων - Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Τρίτη 15 Απριλίου 2014
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για επιγραμμικές χρήσεις (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Κατάργηση της απόφασης 2007/124/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014
html 
Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου