Συζητήσεις
170 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Binev Slavi"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Τρίτη 15 Απριλίου 2014
html 
Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Δευτέρα 14 Απριλίου 2014
html 
Kύριες πτυχές και βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) - Ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Πρόγραμμα Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Αξιολόγηση και καθορισμός προτεραιοτήτων για τις σχέσεις τις ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών - Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου