Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (1) (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Rättshjälp i gränsöverskridande tvister på privaträttens område (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (2) (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Subventionerat boende i Europeiska unionen (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
Kvinnors rörlighet inom utbildningen och på arbetsmarknaden i EU (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tisdagen den 11 juni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande