Συζητήσεις
335 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Arlacchi Pino"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014
html 
Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου