Debatter
869 träff(ar) för "8:e valperioden, Beňová Monika"  
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (B8-0325/2014)
P8_CRE-PROV(2014)12-17
Onsdagen den 17 december 2014
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Rättsligt meddelande