Forslag til beslutning
11 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Groote Matthias"  
1 2
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 529.536   B7-0185/2014
18. februar 2014
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 3
om Kommissionens delegerede forordning af 12. december 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af "industrielt fremstillede nanomaterialer"
ÆNDRINGSFORSLAG
HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PE 527.310   B7-0090/2014
31. januar 2014
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6
om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning (EU) nr.…/.. om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020
(D031326/02 - 2014/2523(RPS))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 527.298   B7-0087/2014
29. januar 2014
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og stk. 3
om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ
(2014/2530(RSP))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 527.233   RC-B7-0043/2014
15. januar 2014
XML  PDF  WORD 
om nylige forsøg på at kriminalisere bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer)
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 527.192   B7-0007/2014
7. januar 2014
XML  PDF  WORD 
forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og stk. 3
om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter
2013/2974 (RSP)
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 519.360   B7-0482/2013/Rev. 1
16. oktober 2013
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0517/2013 og B7-0518/2013
forretningsordenens artikel 115, stk. 5
om klimakonferencen i Warszawa, Polen (COP 19)
(2013/2666(RSP))
Matthias Groote
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Karl-Heinz Florenz
for PPE-Gruppen
Dan Jørgensen
for S&D-Gruppen
Corinne Lepage
for ALDE-Gruppen
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Rosbach
for ECR-Gruppen
Sabine Wils
for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 519.283   B7-0438/2013
2. oktober 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2, stk. 3, og stk. 4, litra c)
om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag til forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 2074/2005
(D023049/06 - 2013/2720(RPS))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PE 509.864   B7-0251/2013
21. maj 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6
om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår transit af visse animalske biprodukter fra Bosnien-Hercegovina
(D025828/03 - 2013/2598(RPS))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 507.356   B7-0091/2013
6. marts 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)
udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
(2013/2524(RPS))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(Ordfører: Matthias Groote)
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 493.684   B7-0496/2012
14. november 2012
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0364/2012 og B7-0365/2012
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,
om klimakonferencen i Doha, Qatar (COP 18)
(2012/2722(RSP))
Matthias Groote
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Karl-Heinz Florenz
for PPE-Gruppen
Dan Jørgensen
for S&D-Gruppen
Corinne Lepage
for ALDE-Gruppen
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen
Miroslav Ouzký
for ECR-Gruppen
Sabine Wils
for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2
Juridisk meddelelse