Forslag til beslutning
18 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Hoarau Elie"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 472.686   RC-B7-0505/2011
14. september 2011
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7-0505/2011)
ECR (B7-0507/2011)
GUE/NGL (B7-0509/2011)
S&D (B7-0510/2011)
ALDE (B7-0511/2011)
PPE (B7-0512/2011)
om Eritrea: Dawit Isaaks situation
Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gabriele Albertini
for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Marita Ulvskog
for S&D-Gruppen
Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells
forfor ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler
for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
for ECR-Gruppen
Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
forfor GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 472.671   RC-B7-0490/2011
13. september 2011
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B7-0490/2011)
S&D (B7-0491/2011)
Verts/ALE (B7-0492/2011)
PPE (B7-0493/2011)
ALDE (B7-0494/2011)
GUE/NGL (B7-0495/2011)
om hungersnøden i Østafrika
Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler, Joachim Zeller
for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon
for S&D-Gruppen
Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez
for ALDE-Gruppen
Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński
for ECR-Gruppen
Elie Hoarau, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 465.745   B7-0455/2011
4. juli 2011
XML  PDF  WORD 
MOTION FOR A RESOLUTION100FORSLAG TIL BESLUTNING
to wind up the debate on the statement by the Commission100på baggrund af Kommissionens redegørelse
pursuant to Rule 110(2) of the Rules of Procedure100jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
on the Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union100om uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis
on behalf of the GUE/NGL Group100for GUE/NGL-Gruppen
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 465.674   B7-0369/2011
6 juin 2011
XML  PDF  WORD 
sur Guantanamo: décision imminente de peine de mort
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 465.669   B7-0364/2011
6 June 2011
XML  PDF  WORD 
on Madagascar
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 465.611   B7-0323/2011
9. maj 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0000/0000 og B7-0000/0000
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5
om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Henin, Willy Meyer, Elie Hoarau
for GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 459.798   B7-0261/2011
4. april 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om Elfenbenskysten
Marie-Christine Vergiat, Jacky Henin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, Joao Ferreira, Willy Meyer
for GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 459.780   B7-0243/2011
4. april 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter den nukleare ulykke i Japan
Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias
forfor GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 459.702   B7-0164/2011
2. marts 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om den 16. samling i Menneskerettighedsrådet (Genève den 28. februar til 25. marts 2011)
Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Willy Meyer, Elie Hoarau
for GUE/NGL-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 455.909   B7-0080/2011
26. januar 2011
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om situationen i Tunesien
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Rui Tavares, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Elie Hoarau
for GUE/NGL-Gruppen
1 2
Juridisk meddelelse