Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Remek Vladimír"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 509.970   B7-0322/2013
26 Ιουνίου 2013
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης
(2013/2683(RSP))
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 441.982   B7-0400/2010
15 Ιουνίου 2010
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα την Πολωνία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία
Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Vladimír Remek, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου