Állásfoglalási indítványok
7 találat a következőre: "7. ciklus, Gurmai Zita"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 503.546   B7-0037/2013
14 January 2013
XML  PDF  WORD 
on Violence against women in India
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 503.537   RC-B7-0028/2013
2013. január 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0028/2013)
GUE/NGL (B7-0033/2013)
PPE (B7-0034/2013)
ALDE (B7-0035/2013)
ECR (B7-0036/2013)
S&D (B7-0037/2013)
a nők ellen Indiában elkövetett erőszakról
(2013/2512(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik, Anna Záborská
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu, Marc Tarabella
az S&D képviselőcsoport nevében
Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova, Sarah Ludford
az ALDE képviselőcsoport nevében
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter, Catherine Grèze
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard, Jiří Maštálka
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jaroslav Paška
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PE 493.724   B7-0529/2012
2012. november 21.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 212. cikke alapján
A 49. cikk (2) bekezdésének módosítása (benyújtotta a horizontális elvek módosításával foglalkozó bizottság)
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 489.334   RC-B7-0304/2012
2012. június 12.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B7-0304/2012)
S&D (B7-0307/2012)
PPE (B7-0310/2012)
a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról
(2012/2684(RSP))
Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
a PPE képviselőcsoport nevében
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti, Zita Gurmai
az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
az ECR képviselőcsoport nevében
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
PE 472.736   B7-0539/2011
2011. október 24.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 212. cikke alapján
Az új, 197a. cikk beillesztése/a 203a. cikk módosítása (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtása)
Gurmai Zita, Alain Lamassoure
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 459.662   B7-0130/2011
2011. február 14.
XML  PDF  WORD 
a B7-0011/2011. és B7-0013/2011. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásáról
Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov, Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Hannes Swoboda, Edit Herczog, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Ivailo Kalfin, Olga Sehnalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Zita Gurmai, Evelyn Regner, Ioan Enciu, Catherine Stihler, Cătălin Sorin Ivan, Adrian Severin, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu
az S&D képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 450.525   B7-0695/2010
2010. december 8.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az Afrika és az Európai Unió közötti stratégiai partnerség jövőjéről a harmadik EU-Afrika csúcstalálkozót követően
Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman, Gurmai Zita
az S&D képviselőcsoport nevében
Jogi nyilatkozat