Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Carvalho Maria Da Graça"  
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 455.903   RC-B7-0075/2011
2011 m. sausio 31 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7-0075/2011)
Verts/ALE (B7-0076/2011)
S&D (B7-0089/2011)
dėl Vakcinos nuo tuberkuliozės iniciatyvos. Praktinis 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimas norint pasiekti šeštąjį TVT tikslą ir išnaikinti tuberkuliozę iki 2050 m.
Maria Da Graça Carvalho, Filip Kaczmarek
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra
S&D frakcijos vardu
Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Olle Schmidt
ALDE frakcijos vardu
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
Nirj Deva
ECR frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 441.835   B7-0261/2010/perž. 1
2010 m. balandžio 28 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0016/2010 ir B7-0015/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl elektrinių transporto priemonių
Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies
S&D frakcijos vardu
Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
PPE frakcijos vardu
Fiona Hall
ALDE frakcijos vardu
Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger, Michail Tremopoulos
Verts/ALE frakcijos vardu
Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
ECR frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 433.018   B7-0156/2010
2010 m. kovo 4 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl didelių gaivalinių nelaimių Madeiros autonominėje srityje, Prancūzijoje ir Ispanijoje
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Briard Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin, Pascale Gruny
PPE frakcijos vardu
Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra
S&D frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 433.011   B7-0149/2010
2010 m. kovo 3 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B7-0011/2010 ir B7-0012/2010
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
dėl investavimo į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą
Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj
PPE frakcijos vardu
Giles Chichester
ECR frakcijos vardu
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.998   RC-B7-0139/2010
2010 m. kovo 8 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7-0139/2010)
PPE, S&D (B7-0156/2010)
GUE/NGL (B7-0164/2010)
ECR (B7-0166/2010)
dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje
Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PPE frakcijos vardu
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira
S&D frakcijos vardu
Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez
ALDE frakcijos vardu
Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba
ECR frakcijos vardu
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau
GUE/NGL frakcijos vardu
PAKEITIMAI
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.913   RC-B7-0064/2010/perž. 1
2010 m. vasario 8 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
dėl Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
PPE frakcijos vardu
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
S&D frakcijos vardu
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE frakcijos vardu
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
Martin Callanan
ECR frakcijos vardu
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.913   B7-0064/2010
2010 m. vasario 1 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
on the outcome of the Copenhagen Conference on Climate Change (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Vera Pilar del Castillo, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis, Maria Da Graça Carvalho
PPE frakcijos vardu
Teisinis pranešimas