Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 51 ar "7. parlamentārais sasaukums, Bütikofer Reinhard"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 534.911   B7-0434/2014
2014. gada 15. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0118/2014, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu
par „top ten” apspriešanās procesu un ES regulatīvā sloga mazināšanu MVU
(2013/2711(RSP))
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.645   RC-B7-0245/2014
2014. gada 12. marta
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0245/2014)
ALDE (B7-0246/2014)
Verts/ALE (B7-0247/2014)
ECR (B7-0248/2014)
PPE (B7-0249/2014)
GUE/NGL (B7-0250/2014)
par Krieviju — Bolotnaja laukuma notikumos iesaistīto demonstrantu notiesāšana
(2014/2628(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Davor Ivo Stier, Jarosław Leszek Wałęsa, Dubravka Šuica, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău
S&D grupas vārdā
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Phil Bennion
ALDE grupas vārdā
Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nikos Chrysogelos, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Tarja Cronberg, Hiltrud Breyer
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Geoffrey Van Orden
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić
GUE/NGL grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.561   B7-0202/2014
2014. gada 24. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu
(2014/2567(RSP))
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Verts/ALE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
2014. gada 25. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
PPE grupas vārdā
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
S&D grupas vārdā
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Verts/ALE grupas vārdā
Sabine Lösing
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 527.327   B7-0127/2014
3 February 2014
XML  PDF  WORD 
on Thailand
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 527.322   RC-B7-0122/2014
2014. gada 5. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0122/2014)
PPE (B7-0123/2014)
ALDE (B7-0125/2014)
ECR (B7-0126/2014)
Verts/ALE (B7-0127/2014)
par stāvokli Taizemē
(2014/2551(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo
S&D grupas vārdā
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort
ALDE grupas vārdā
Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan
ECR grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 527.223   RC-B7-0033/2014
2014. gada 15. janvāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0033/2014)
EFD (B7-0035/2014)
S&D (B7-0039/2014)
ALDE (B7-0042/2014)
GUE/NGL (B7-0044/2014)
ECR (B7-0046/2014)
PPE (B7-0049/2014)
par tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvokli Kambodžā un Laosā
(2014/2515(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik, Thomas Mann
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt
S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort
ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Adam Bielan
ECR grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška
EFD grupas vārdā
GROZĪJUMI
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 527.223   B7-0033/2014
13 January 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation of rights defenders and opposition activists in Cambodia and Laos
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 519.285   B7-0439/2013
2013. gada 2. oktobra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par ES un Ķīnas sarunām par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā
(2013/2674(RSP))
Franziska Keller, Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer, Philippe Lamberts, Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 515.880   B7-0336/2013
2013. gada 1. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām un programmām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu
(2013/2682(RSP))
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze, Malika Benarab-Attou
Verts/ALE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6
Juridisks paziņojums