Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
214 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Alfano Sonia"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 529.581   B7-0222/2014
25 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina
(2014/2595(RSP))
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 529.578   RC-B7-0219/2014
26 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0219/2014)
PPE (B7-0220/2014)
ALDE (B7-0222/2014)
S&D (B7-0223/2014)
Verts/ALE (B7-0224/2014)
dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina
(2014/2595(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković
f'isem il-Grupp PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
f'isem il-Grupp S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin
f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski
f'isem il-Grupp ECR
Adrian Severin
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 529.560   RC-B7-0201/2014
25 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0201/2014)
Verts/ALE (B7-0202/2014)
GUE/NGL (B7-0203/2014)
S&D (B7-0204/2014)
ALDE (B7-0206/2014)
dwar l-użu ta' drones armati
(2014/2567(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux
f'isem il-Grupp PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
f'isem il-Grupp S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano
f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Sabine Lösing
f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
14 ta' Jannar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
f'isem il-Grupp PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
f'isem il-Grupp S&D
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 519.352   RC-B7-0474/2013
21 t'Ottubru 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0474/2013)
ALDE (B7-0475/2013)
S&D (B7-0476/2013)
EFD (B7-0477/2013)
GUE/NGL (B7-0479/2013)
Verts/ALE (B7-0480/2013)
dwar il-flussi migratorji fil-Mediterran, b'attenzjoni partikolari għall-ġrajjiet traġiċi ftit 'il barra minn Lampedusa
(2013/2872(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli
f'isem il-Grupp PPE
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino
f'isem il-Grupp S&D
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi
f'isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Rolandas Paksas
f'isem il-Grupp EFD
Cristiana Muscardini
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 509.890   B7-0261/2013
5 ta' Ġunju 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 509.882   RC-B7-0256/2013
10 ta' Ġunju 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0256/2013)
ECR (B7-0259/2013)
ALDE (B7-0261/2013)
Verts/ALE (B7-0265/2013)
GUE/NGL (B7-0266/2013)
dwar l-impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes
f'isem il-Grupp S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni
f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.861   B7-0248/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Rwanda: the case of Victoire Ingabire
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.855   B7-0242/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on India: Execution of Mohammad Afzal Guru and its implications
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 509.852   B7-0239/2013
20 May 2013
XML  PDF  WORD 
on Guantanamo: hunger strike by prisoners
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali