Propozycje rezolucji
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ulmer Thomas"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 489.332   B7-0302/2012
11 czerwca 2012
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2012
złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu
w sprawie wadliwych implantów piersi wypełnionych żelem silikonowym, produkowanych przez francuskie przedsiębiorstwo PIP
(2012/2621(RSP))
Philippe Juvin, Thomas Ulmer
w imieniu grupy PPE
Linda McAvan, Gilles Pargneaux
w imieniu grupy S&D
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
w imieniu grupy ALDE
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy ECR
Marina Yannakoudakis
w imieniu grupy ALDE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Oreste Rossi
w imieniu grupy EFD
Informacja prawna