Návrhy uznesenia
Výsledky: 36 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Weber Manfred"  
1 2 3 4
NÁVRH UZNESENIA
PE 527.219   B7-0029/2014
13. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o občianstve EÚ na predaj
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Marco Scurria, Salvatore Iacolino
v mene skupiny PPE
NÁVRH UZNESENIA
PE 527.215   B7-0025/2014
13. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Csaba Őry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok
v mene skupiny PPE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 527.206   RC-B7-0016/2014
14. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0016/2014)
GUE/NGL (B7-0023/2014)
ALDE (B7-0024/2014)
PPE (B7-0025/2014)
S&D (B7-0027/2014)
o dodržiavaní základného práva na voľný pohyb v EÚ
(2013/2960(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Danuta Jazłowiecka, Ivo Belet, Edit Bauer, Andrey Kovatchev, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Elmar Brok, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
v mene poslaneckého klubu PPE
Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar
v mene skupiny S&D
Renate Weber, Nadja Hirsch, Metin Kazak, Philippe De Backer, Phil Bennion, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antonyia Parvanova
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre
v mene skupiny Verts/ALE
Cornelia Ernst
v mene skupiny GUE/NGL
PDN
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 527.205   RC-B7-0015/2014
14. januára 2014
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0015/2014)
ALDE (B7-0017/2014)
PPE (B7-0029/2014)
S&D (B7-0031/2014)
o občianstve EÚ na predaj
(2013/2995(RSP))
Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria
v mene poslaneckého klubu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
v mene skupiny S&D
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
v mene skupiny Verts/ALE
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini
NÁVRH UZNESENIA
PE 519.352   B7-0474/2013
16. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy
(2013/2827(RSP))
Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria, Hubert Pirker
v mene poslaneckého klubu PPE
NÁVRH UZNESENIA
PE 519.340   B7-0467/2013
16. októbra 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou USA
(2013/2831(RSP))
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker
v mene poslaneckého klubu PPE
NÁVRH UZNESENIA
PE 515.881   B7-0337/2013
1. júla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ
(2013/2682(RSP))
Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon
v mene skupiny PPE
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 515.880   RC-B7-0336/2013
2. júla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0336)
PPE (B7-0337/2013)
ALDE (B7-0342/2013)
S&D (B7-0343/2013)
o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ
(2013/2682(RSP))
Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski, Daniel Caspary
v mene skupiny PPE
Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume
v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo, Marietje Schaake
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE
NÁVRH UZNESENIA
PE 509.883   B7-0257/2013
5. júna 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001
(2013/2637(RSP))
Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via
v mene poslaneckého klubu PPE
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PE 509.817   RC-B7-0190/2013
21. mája 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0190/2013)
S&D (B7-0196/2013)
Verts/ALE (B7-0197/2013)
ALDE (B7-0229/2013)
o makroregionálnej stratégii pre Alpy
(2013/2549(RSP))
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli, Alain Cadec
v mene skupiny PPE
Constanze Angela Krehl, Karin Kadenbach
v mene skupiny S&D
Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Bennahmias
v mene skupiny ALDE
Elisabeth Schroedter
v mene skupiny Verts/ALE
Oldřich Vlasák
v mene skupiny ECR
1 2 3 4
Právne oznámenie