Предложения за резолюции
2 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.467   B6-0148/2008
16 April 2008
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
on behalf of the PSE Group
on the Fifth EU-LAC Summit in Lima
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22 април 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro, от името на групата PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García, от името на групата PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber, от името на групата ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere, от името на групата UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL
– Irena Belohorská
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
относно Петата среща на най-високо равнище ЕС-ЛАКБ в Лима
Правна информация