Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.467   B6-0148/2008
16 Απριλίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την 5η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, στη Λίμα
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22 Απριλίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– SMartin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
– Irena Belohorská
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
σχετικά με με την 5η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Λίμα
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου