Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.467   B6-0148/2008
16. apríla 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto a Luis Yañez-Barnuevo García
v mene skupiny PSE
o 5. samite EÚ – LAK v Lime
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. apríla 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro v mene skupiny PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García v mene skupiny PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber v mene skupiny ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere v mene skupiny UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz v mene skupiny Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite v mene skupiny GUE/NGL
– Irena Belohorská
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
o 5. samite EÚ – LAK v Lime
Právne oznámenie