Förslag till resolution
2 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.467   B6-0148/2008
16 april 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto och Luis Yañez-Barnuevo García
för PSE-gruppen
om det femte toppmötet i Lima mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien
GEMENSAMT FÖRSLAGTILL RESOLUTION
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22 april 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro, för PPE-DE-gruppen
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García, för PSE-gruppen
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber, för ALDE-gruppen
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere, för UEN-gruppen
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, för Verts/ALE-gruppen
– Willy Meyer Pleite, för GUE/NGL-gruppen
– Irena Belohorská
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
Det femte toppmötet i Lima mellan EU och länderna i Latinamerika och Västindien
Rättsligt meddelande