Предложения за резолюции
2 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Siekierski Czesław Adam"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 423.034   B6-0167/2009
25 март 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0226/2009
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski и Adam Bielan
от името на групата UEN
относно ролята на културата в развитието на европейските региони
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 юли 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski и Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache и Radu Podgorean, от името на групата PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bernard Wojciechowski и Vincenzo Aita, от името на групата UEN
– Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE
– Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– ALDE (B6‑0292/2007)
– UEN (B6‑0293/2007)
– GUE/NGL (B6‑0296/2007)
– PPE-DE (B6‑0298/2007)
– PSE (B6‑0302/2007)
– Verts/ALE (B6‑0304/2007)
относно Молдова
Правна информация