Προτάσεις ψηφίσματος
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 423.034   B6-0167/2009
25 Μαρτίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0226/2009
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski και Adam Bielan
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 Ιουλίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Helmuth Markov, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
σχετικά με την Μολδαβία
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου