Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, Siekierski Czesław Adam"  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 423.034   B6-0167/2009
2009. gada 25. marta
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumu B6‑0226/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski un Adam Bielan
UEN grupas vārdā
par kultūras lomu Eiropas reģionu attīstībā
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
2007. gada 11. jūlija
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean PSE grupas vārdā,
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere UEN grupas vārdā,
– Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Zaļie/ALE (B6‑0304/07)
par Moldovu
Juridisks paziņojums