Предложения за резолюции
20 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, McDonald Mary Lou"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 416.101   B6-0624/2008
8 декември 2008 г.
XML  PDF  WORD 
съгласно член 78, параграф 3 от правилника
от Mary Lou McDonald
от името на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за директива на Съвета за прилагане на споразумението, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Конвенцията за морски труд от 2006 г., и за изменение на Директива 1999/63/ЕО
(COM(2008)0422)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 413.374   B6-0562/2008
20 октомври 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено в следствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0478/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Philip Bradbourn и Manfred Weber
т името на групата PPE-DE
от Claudio Fava и Martine Roure
от името на групата PSE
от Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó и Sarah Ludford от името на групата ALDE
от Kathalijne Maria Buitenweg и Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
от Roberta Angelilli
от името на групата UEN
от Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite и Bairbre de Brún
от името на групата GUE/NGL
относно: въздействието на мерките за безопасност на въздухоплаването и на скенерите за проверка на хора върху правата на човека, правото на личен живот, личното достойнство и защитата на личните данни
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 413.287   B6-0434/2008
17 септември 2008 г.
XML  PDF  WORD 
относно приключване на разискванията по изявленията на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo и Mary Lou McDonald
от името на групата GUE/NGL
относно „Социалния пакет“
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.036   B6-0055/2008
23 January 2008
XML  PDF  WORD 
further to Questions for Oral Answer B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 and B6‑0005/2008
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald and Dimitrios Papadimoulis
on behalf of the GUE/NGL Group
on a European strategy on the Roma
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 януари 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 108, параграф 5 от правилника от
– Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE Group
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE
– Viktória Mohácsi and Alfonso Andria, от името на групата ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček и Gisela Kallenbach, от името на групатаVerts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
за Европейска стратегия за ромите
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 декември 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника, от
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Colm Burke, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen и Frédérique Ries, от името на групата ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan и Konrad Szymański, от името на групата UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald и Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
относно правата на жените в Саудитска Арабия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 декември 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника, от
– Henri Weber и Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis и Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro и Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE
– Brian Crowley, от името на групата UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit и Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald и Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
относно борбата срещу засилването на екстремизма в Европа
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 394.792   B6-0353/2007
19 September 2007
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald and Roberto Musacchio
on behalf of the GUE/NGL Group
on dangerous toys
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 389.437   B6-0171/2007
23 април 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg и Raül Romeva i Rueda,
от името на групата Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto и André Brie
от името на групата GUE/NGL
относно хомофобията в Европа
1 2
Правна информация