Προτάσεις ψηφίσματος
20 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, McDonald Mary Lou"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.101   B6-0624/2008
8 Δεκεμβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 78, παράγραφος 3, του Κανονισμού
της Mary Lou McDonald,
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας που σύναψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, και την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/63/EK, (COM(2008)0422)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.374   B6-0562/2008
20 Οκτωβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης Β6-0478/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philip Bradbourn και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Claudio Fava και Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PES
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Greens/ALE
Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Αδάμου Αδάμου, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Bairbre De Brùn, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 413.287   B6-0434/2008
17 Σεπτεμβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo και Mary Lou McDonald
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τη δέσμη κοινωνικών μέτρων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.036   B6-0055/2008
23 Ιανουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία των προφορικών ερωτήσεων B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 και B6‑0005/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού
των βουλευτών Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald και Δημήτριου Παπαδημούλη
εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 Ιανουαρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin και Jan Andersson εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Viktória Mohácsi και Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 Δεκεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Μάριος Ματσάκης, Karin Riis-Jørgensen και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald και Tobias Pflüger, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 Δεκεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Henri Weber και Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Group
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑B6-0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 394.792   B6-0353/2007
19 Σεπτεμβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Δημήτριος Παπαδημούλης, Mary Lou McDonald και Roberto Musacchio
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τα επικίνδυνα παιχνίδια
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 389.437   B6-0171/2007
23 Απριλίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg και Raül Romeva i Rueda,
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto και André Brie
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου