Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 20 ar "6. parlamentārais sasaukums, McDonald Mary Lou"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 416.101   B6-0624/2008
2008. gada 8. decembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 81. pantu,
iesniedza Mary Lou McDonald
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK
(COM(2008)0422)
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 413.374   B6-0562/2008
2008. gada 20. oktobra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumu B6‑0478/2008, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE grupas vārdā,
Claudio Fava, Martine Roure
PSE grupas vārdā,
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah LudfordALDE grupas vārdā,
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE grupas vārdā,
Roberta Angelilli
UEN grupas vārdā,
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL grupas vārdā
par aviācijas drošības pasākumu un ķermeņa skeneru ietekmi uz cilvēktiesībām, privātumu, personas cieņu un datu aizsardzību
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 413.287   B6-0434/2008
2008. gada 17. septembra
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo un Mary Lou McDonald
GUE/NGL grupas vārdā
par tiesību aktu paketi sociālajā jomā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.036   B6-0055/2008
2008. gada 23. janvāra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 un B6‑0005/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald un Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā
par Eiropas stratēģiju romu jautājumā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
2008. gada 28. janvāra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
– Lívia Járóka PPE-DE grupas vārdā,
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin un Jan Andersson PSE grupas vārdā,
– Viktória Mohácsi un Alfonso Andria ALDE grupas vārdā,
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček un Gisela Kallenbach Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Zaļie/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
par Eiropas stratēģiju romu jautājumā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
2007. gada 12. decembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola un Colm Burke, PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes un Elena Valenciano Martínez-Orozco, PSE grupas vārdā,
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen un Frédérique Ries, ALDE grupas vārdā,
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan un Konrad Szymański, UEN grupas vārdā,
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans un Alyn Smith, Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald un Tobias Pflüger, GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
par sieviešu tiesībām Saūda Arābijā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
2007. gada 12. decembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
– Henri Weber un Lívia Járóka PPE-DE grupas vārdā,
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis un Csaba Sándor Tabajdi PSE grupas vārdā,
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā,
– Brian Crowley UEN grupas vārdā,
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit un Kathalijne Maria Buitenweg Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald un Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
par cīņu pret ekstrēmisma pieaugumu Eiropā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 394.792   B6-0353/2007
2007. gada 19. septembra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald un Roberto Musacchio
GUE/NGL grupas vārdā
par bīstamām rotaļlietām
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 389.437   B6-0171/2007
2007. gada 23. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg un Raül Romeva i Rueda
Zaļo/ALE grupas vārdāGiusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto un André Brie
GUE/NGL grupas vārdā
par homofobiju Eiropā
1 2
Juridisks paziņojums