Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 20 ar "6. parlamentārais sasaukums, McDonald Mary Lou"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 389.433/RC.1   RC-B6-0167/2007
2007. gada 25. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
– Martine Roure un Michael Cashman PSE grupas vārdā,
– Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford un Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā,
– Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg un Raül Romeva i Rueda Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto un André Brie GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0167/2007)
– PSE (B6‑0168/2007)
– Zaļie/ALE un GUE/NGL (B6‑0171/2007)
par homofobiju Eiropā
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 382.990/RC.1   RC-B6-0032/2007
2007. gada 29. janvāra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
– Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney un Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā,
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,
– Marco Pannella un Marco Cappato ALDE grupas vārdā,
– Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit un Monica Frassoni Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas un Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā,
– Eoin Ryan un Roberta Angelilli,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– GUE/NGL (B6‑0032/2007)
– PSE (B6‑0033/2007)
– ALDE (B6‑0034/2007)
– PPE-DE (B6‑0035/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0036/2007)
par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāvessodam
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 382.990   B6-0032/2007
2007. gada 24. janvāra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz Padomes un Komisijas ziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas un Mary Lou McDonald
GUE/NGL grupas vārdā
par vispasaules moratoriju nāvessodam
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 381.818   B6-0587/2006
13 November 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto and Willy Meyer Pleite
on behalf of the GUE/NGL Group
on the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), cluster bombs and conventional weapons
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
2006. gada 15. novembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103.  panta 4.  punktu, iesnieguši:
– Giorgos Dimitrakopoulos un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā,
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma un Achille Occhetto PSE grupas vārdā,
– Elizabeth Lynne un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda un Bart Staes Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,
– Mogens N.J. Camre UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Zaļie/ALE (B6‑0611/2006)
par Konvenciju saistībā ar bioloģisko un toksīnu ieroču (BTWC), ķekarbumbu un konvencionālo ieroču aizliegšanu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.410   B6-0517/2006
25 September 2006
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Luisa Morgantini and Mary Lou McDonald
on behalf of the GUE/NGL Group
on the situation in Darfur
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 378.333   B6-0476/2006
4 September 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0310/2006
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Vittorio Agnoletto, Helmuth Markov, Mary Lou McDonald and Umberto Guidoni
on behalf of the GUE/NGL Group
on counterfeiting medicines
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 378.324/RC.1   RC-B6-0467/2006
2006. gada 6. septembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesnieguši:
– Maria Martens PPE-DE grupas vārdā,
– Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā,
– Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,
– Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter, Caroline Lucas Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā,
– Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan UEN grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– UEN (B6‑0467/06)
– GUE/NGL (B6‑0476/06)
– PPE-DE (B6‑0482/06)
– ALDE (B6‑0483/06)
– Zaļie/ALE (B6‑0485/06)
– PSE (B6‑0505/06)
par medikamentu viltošanu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.316   B6-0274/2005
20 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Vittorio Emanuele Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Erik Meijer
on behalf of the GUE/NGL Group
on the situation of Roma people in the European Union
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 350.957/rev.   B6-0204/2004/pārsk 1
2004. gada 8. decembra
XML  PDF  WORD 
saskaņā ar Reglamenta IV pielikuma 6. pantu,
iesnieguši Francis Wurtz, Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Adamos Adamou, Vittorio Emanuele Agnoletto, André Brie, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Věra Flasarová, Umberto Guidoni, Jacky Henin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Ole Krarup, Kartika Tamara Liotard, Diamanto Manolakou, Helmuth Markov, Jiří Maštálka, Mary Lou McDonald, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis, Dimitrios Papadimoulis, Tobias Pflüger, Miguel Portas, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Sérgio Ribeiro, Marco Rizzo, Esko Seppänen, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson, Daniel Stroz, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca, Paul Verges, Sahra Wagenknecht, and Gabriele Zimmer
par 2005. finanšu gada vispārējā budžeta projekta noraidīšanu
1 2
Juridisks paziņojums