Ontwerpresoluties
20 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, McDonald Mary Lou"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2
ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.101   B6-0624/2008
8 december 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 78, lid 3 van het Reglement
door Mary Lou McDonald
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG
(COM(2008)0422)
ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.374   B6-0562/2008
20 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6‑0478/2008
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Philip Bradbourn, Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie
door Claudio Fava, Martine Roure, namens de PSE-Fractie
door Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, door Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie
door Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie
door Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie
door Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie
over de gevolgen van maatregelen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart en van body scanners voor de mensenrechten, de privacy, de persoonlijke waardigheid en de gegevensbescherming
ONTWERPRESOLUTIE
PE 413.287   B6-0434/2008
17 september 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo en Mary Lou McDonald
namens de GUE/NGL-Fractie
over het Sociale Pakket
ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.036   B6-0055/2008
23 januari 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vragen voor mondeling antwoord B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 en B6‑0005/2008
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald en Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie
over een Europese strategie voor de Roma
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 januari 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement door
– Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin en Jan Andersson, namens de PSE-Fractie
– Viktória Mohácsi en Alfonso Andria, namens de ALDE-Fractie
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
over de Europese Roma-strategie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald en Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
over de rechten van de vrouw in Saoedi-Arabië
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Henri Weber en Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis en Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie
– Brian Crowley, namens de UEN-Fractie
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit en Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
over de bestrijding van het opkomende extremisme in Europa
ONTWERPRESOLUTIE
PE 394.792   B6-0353/2007
19 september 2007
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald en Roberto Musacchio
namens de GUE/NGL-Fractie
over gevaarlijk speelgoed
ONTWERPRESOLUTIE
PE 389.437   B6-0171/2007
23 april 2007
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg en Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto en André Brie
namens de GUE/NGL-Fractie
over homofobie in Europa
1 2
Juridische mededeling