Návrhy uznesenia
Výsledky: 20 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, McDonald Mary Lou"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
NÁVRH UZNESENIA
PE 416.101   B6-0624/2008
8. decembra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 78 ods. 3 rokovacieho poriadku
predkladá Mary Lou McDonald
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
o návrhu smernice Rady, ktorou sa implementuje Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES
(KOM(2008)0422)
NÁVRH UZNESENIA
PE 413.374   B6-0562/2008
20. októbra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0478/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú:
Philip Bradbourn, Manfred Weber
v mene skupiny PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
v mene skupiny PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
v mene skupiny ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
v mene skupiny Verts/ALE
Roberta Angelilli
v mene skupiny UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
v mene skupiny GUE/NGL
o vplyve bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, dôstojnosť jednotlivca a ochranu údajov
NÁVRH UZNESENIA
PE 413.287   B6-0434/2008
17. septembra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo a Mary Lou McDonald
v mene skupiny GUE/NGL
o sociálnom balíku
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.036   B6-0055/2008
23. januára 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6-0389/2007, B6-0003/2008, B6‑0004/2008 a B6-0005/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. januára 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Lívia Járóka v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Viktória Mohácsi a Alfonso Andria v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček a Gisela Kallenbach v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
o európskej stratégii riešenia rómskej otázky
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Colm Burke v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen a Frédérique Ries v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Konrad Szymański v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans a Alyn Smith v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald a Tobias Pflüger v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
o právach žien v Saudskej Arábii
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– Henri Weber a Lívia Járóka v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis a Csaba Sándor Tabajdi v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro a Ignasi Guardans Cambó v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Brian Crowley v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit a Kathalijne Maria Buitenweg v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald a Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
o boji proti rastúcemu extrémizmu v Európe
NÁVRH UZNESENIA
PE 394.792   B6-0353/2007
19. septembra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald a Roberto Musacchio
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o nebezpečných hračkách
NÁVRH UZNESENIA
PE 389.437   B6-0171/2007
23. apríla 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Európskej rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg a Raül Romeva i Rueda
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto a André Brie
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o homofóbii v Európe
1 2
Právne oznámenie