Förslag till resolution
20 träff(ar) för "6:e valperioden, McDonald Mary Lou"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 416.101   B6-0624/2008
8 december 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 78.3 i arbetsordningen
från Mary Lou McDonald
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
om förslag till rådets direktiv om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG
(KOM(2008)0422)
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 413.374   B6-0562/2008
20 oktober 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0478/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Philip Bradbourn, Manfred Weber
on behalf of the PPE-DE Group
by Claudio Fava, Martine Roure
on behalf of the PSE Group
by Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludfordon behalf of the ALDE Group
by Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
on behalf of the Verts/ALE Group
by Roberta Angelilli
on behalf of the UEN Group
by Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
för GUE/NGL-gruppen
om luftfartsskyddsåtgärder och kroppsskanning – konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, integriteten, den personliga värdigheten och dataskyddet
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 413.287   B6-0434/2008
17 september 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo och Mary Lou McDonald
för GUE/NGL-gruppen
om det sociala paketet
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.036   B6-0055/2008
23 januari 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 och B6‑0005/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald och Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen
om en europeisk strategi för romer
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 januari 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
– Lívia Járóka, för PPE-DE-gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin och Jan Andersson, för PSE-gruppen
– Viktória Mohácsi och Alfonso Andria, för ALDE-gruppen
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček och Gisela Kallenbach, för Verts/ALE-gruppen
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
om en europeisk strategi för romer
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija‑Riitta Korhola och Colm Burke, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes och Elena Valenciano Martínez-Orozco, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen och Frédérique Ries, för ALDE‑gruppen
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan och Konrad Szymański, för UEN-gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans och Alyn Smith, för Verts/ALE-gruppen
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald och Tobias Pflüger, för GUE/NGL‑gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
om kvinnors rättigheter i Saudiarabien
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 december 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Henri Weber och Lívia Járóka, för PPE-DE-gruppen
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis och Csaba Sándor Tabajdi, för PSE-gruppen
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro och Ignasi Guardans Cambó, för ALDE‑gruppen
– Brian Crowley, för UEN-gruppen
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit och Kathalijne Maria Buitenweg, för Verts/ALE-gruppen
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald och Sylvia-Yvonne Kaufmann, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
om kampen mot ökande extremism i Europa
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 394.792   B6-0353/2007
19 september 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald och Roberto Musacchio
för GUE/NGL-gruppen
om farliga leksaker
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 389.437   B6-0171/2007
23 april 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg och Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
från Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva‑Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto och André Brie
för GUE/NGL-gruppen
om homofobi i Europa
1 2
Rättsligt meddelande