Предложения за резолюции
79 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Gomes Ana"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 423.130   B6-0247/2009
21 април 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено с искане за вписване в дневния ред на дебата по случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
съгласно член 115 от правилника
от Pasqualina Napoletano и Ana Maria Gomes
от името на групата PSE
за хуманитарното положение на обитателите на лагера Ашраф
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 април 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman от името на групата PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis от името на групата ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan, Hanna Foltyn-Kubicka от името на групата UEN
– Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin от името на групата Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
за подкрепа за специалния съд за Сиера Леоне
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 април 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5 от правилника от:
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN
– Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
за правата на жените в Афганистан
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 януари 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 115, параграф 5, от правилника от
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes и Thijs Berman, от името на групата PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN
– Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/209)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
за свободата на печата в Кения
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 януари 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola и Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE;
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman и Catherine Neris, от името на групата PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet и Johan Van Hecke, от името на групата ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN
– Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
относно държавния преврат в Гвинея
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 416.156   B6-0033/2009
7 януари 2009 г.
XML  PDF  WORD 
внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Karl von Wogau, Filip Kaczmarek и Charles Tannock, от името на групата PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti и Thijs Berman, от името на групата PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE
Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Konrad Szymański, от името на групата UEN
Luisa Morgantini и Eva-Britt Svensson,
от името на групата GUE/NGL Group
относно положението в Африканския рог
1 2 3 4 5 6 7 8
Правна информация