Προτάσεις ψηφίσματος
79 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Gomes Ana"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 423.130   B6-0247/2009
21 Απριλίου 2009
XML  PDF  WORD 
με αίτηση εγγραφής στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
των βουλευτών: Pasqualina Napoletano και Ana Maria Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 Απριλίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan, Hanna Foltyn-Kubicka εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
σχετικά με τη στήριξη του έργου του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 Απριλίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė και Bernd Posselt εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes και Emilio Menéndez del Valle εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Toomas Savi και Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska και Hanna Foltyn-Kubicka εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto και Luisa Morgantini εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 Ιανουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών:
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Μάριου Ματσάκη, Frédérique Ries και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/209)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Κένυα
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 Ιανουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana PersonNameMariaPersonName Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman και Catherine Neris, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Μάριου Ματσάκη, Thierry Cornillet και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
σχετικά με το πραξικόπημα στη Γουϊνέα
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.156   B6-0033/2009
7 Ιανουαρίου 2009
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Karl von Wogau, Filip Kaczmarek και Charles Tannock,
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti και Thijs Berman,
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke και Thierry Cornillet,
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Mikel Irujo Amezaga,
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE Group
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Konrad Szymański,
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Luisa Morgantini και Eva-Britt Svensson,
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής
1 2 3 4 5 6 7 8
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου