Предложения за резолюции
7 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Busk Niels"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.565   B6-0232/2008
14 May 2008
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė and Niels Busk
on behalf of the ALDE Group
on rising food prices in the EU and the developing countries
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 май 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 103, параграф 4 от правилника от
– John Bowis, Mairead McGuinness и Maria Martens от името на групата PPE-DE
– Hannes Swoboda и Alain Hutchinson от името на групата PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė и Niels Busk от името на групата ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf от името на групата Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan и Sergio Berlato от името на групата UEN
– Luisa Morgantini и Gabriele Zimmer от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
относно повишаването на цените на хранителните продукти в ЕС и в развиващия се страни
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 396.040   B6-0403/2007
22 October 2007
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0321/2007
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Niels Busk, Kyösti Virrankoski and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the rise in foodstuff prices
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 октомври 2007 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 103, параграф 5 от правилника от
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson и Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė и Danutė Budreikaitė, от името на групата ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
относно повишаване на цените на фуражите и храните
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 September 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 103(4) of the Rules of Procedure, by
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling and Giuseppe Castiglione, on behalf of the PPE-DE Group
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra and Katerina Batzeli, on behalf of the PSE Group
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis and Ignasi Guardans Cambó, on behalf of the ALDE Group
– Marie-Hélène Aubert and Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, on behalf of the Verts/ALE Group
– Ilda Figueiredo and Marco Rizzo, on behalf of the GUE/NGL Group
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli and Sebastiano (Nello) Musumeci, on behalf of the UEN Group
replacing the motions by the following groups:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
on the EU-US wine agreement
Правна информация