Προτάσεις ψηφίσματος
7 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Busk Niels"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.565   B6-0232/2008
14 Μαΐου 2008
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė και Niels Busk
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 Μαΐου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– John Bowis, Mairead McGuinness και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Hannes Swoboda και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė και Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan και Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Luisa Morgantini και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PSE (B6‑0127/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
σχετικά με την άνοδο της τιμής των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 396.040   B6-0403/2007
22 Οκτωβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0321/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Niels Busk, Kyösti Virrankoski και Willem Schuth
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τις αυξήσεις της τιμής των τροφίμων
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 Οκτωβρίου 2007
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson και Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė, και Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ζωοτροφών και τροφίμων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 369.511   B6-0084/2006
25 Ιανουαρίου 2006
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0346/2005
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philippe MORILLON, Elspeth ATTWOOLL, Niels BUSK, Jan MULDER και Chris DAVIES
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.943   B6-0514/2005
26 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó, Willem Schuth
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την συμφωνία οίνου ΕΕ-ΗΠΑ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 Σεπτεμβρίου 2005
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling και Giuseppe Castiglione, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra και Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis και Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
– Marie-Hélène Aubert και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
– Ilda Figueiredo και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli και Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
σχετικά με τη συμφωνία οίνου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου