Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 7 ar "6. parlamentārais sasaukums, Busk Niels"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.565   B6-0232/2008
2008. gada 14. maija
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė un Niels Busk
ALDE grupas vārdā
par pārtikas cenu celšanos ES un jaunattīstības valstīs
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
2008. gada 19. maija
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
– John Bowis, Mairead McGuinness un Maria Martens PPE-DE grupas vārdā,
– Hannes Swoboda un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė un Niels Busk ALDE grupas vārdā,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan un Sergio Berlato UEN grupas vārdā,
– Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Zaļie/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
par pārtikas cenu celšanos ES un jaunattīstības valstīs
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 396.040   B6-0403/2007
2007. gada 22. oktobra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0321/2007,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Niels Busk, Kyösti Virrankoski un Willem Schuth
ALDE grupas vārdā
par pārtikas produktu cenu pieaugumu
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
2007. gada 24. oktobra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson un Agnes Schierhuber PPE-DE grupas vārdā,
– Luis Manuel Capoulas Santos PSE grupas vārdā,
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė un Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā,
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki and Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0405/2007)
par barības un pārtikas cenu pieaugumu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
2005. gada 28. septembra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling un Giuseppe Castiglione PPE-DE grupas vārdā,
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra un Katerina Batzeli PSE grupas vārdā,
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā,
– Marie-Hélène Aubert un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Ilda Figueiredo un Marco Rizzo GUE/NGL grupas vārdā,
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli un Sebastiano (Nello) Musumeci UEN grupas vārdā
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Zaļie/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu nolīgumu vīnkopības jomā
Juridisks paziņojums