Förslag till resolution
7 träff(ar) för "6:e valperioden, Busk Niels"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.565   B6-0232/2008
14 maj 2008
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė, Niels Busk
för ALDE-gruppen
om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländerna
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 maj 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– John Bowis, Mairead McGuinness och Maria Martens, för PPE-DE-gruppen
– Hannes Swoboda och Alain Hutchinson för PSE-gruppen
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė och Niels Busk, för ALDE-gruppen
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, för Verts/ALE-gruppen
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan och Sergio Berlato, för UEN‑gruppen
– Luisa Morgantini och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländerna
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 396.040   B6-0403/2007
22 oktober 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0321/2007
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Niels Busk, Kyösti Virrankoski och Willem Schuth
för ALDE-gruppen
om stigande livsmedelspriserna
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 oktober 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson och Agnes Schierhuber, för PPE‑DE‑gruppen
– Luis Manuel Capoulas Santos, för PSE-gruppen
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė och Danutė Budreikaitė, för ALDE-gruppen
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki och Mieczysław Edmund Janowski, för UEN-gruppen
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, för Verts/ALE-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
om ökande priser på foder och livsmedel
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 januari 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0346/05
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder och Chris Davies
för ALDE-gruppen
om antagande av förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 september 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó och Willem Schuth
för ALDE-gruppen
om vinavtalet mellan EU och Förenta staterna
FÖRSLAG TILL GEMENSAM RESOLUTION
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 september 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen av
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling och Giuseppe Castiglione för PPE/DE-gruppen,
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra och Katerina Batzeli, för PSE‑gruppen,
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen,
– Marie-Hélène Aubert och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen,
– Ilda Figueiredo och Marco Rizzo, för GUE/NGL-gruppen,
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli och Sebastiano (Nello) Musumeci för UEN‑gruppen
ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005),
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6-0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005),
om vinavtalet mellan Europeiska unionen och Förenta staterna
Rättsligt meddelande