Állásfoglalási indítványok
6 találat a következőre: "7. ciklus, Siekierski Czesław Adam"  
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 502.550   RC-B7-0544/2012
2012. december 11.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0544/2012)
S&D (B7-0545/2012)
PPE (B7-0546/2012)
Verts/ALE (B7-0547/2012)
ECR (B7-0548/202)
az ukrajnai helyzetről
(2012/2889(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Jan Kozłowski
a PPE képviselőcsoport nevében
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki, Ioan Mircea Paşcu
az S&D képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 465.725   RC-B7-0397/2011
2011. július 5.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE, S&D (B7-0397/2011)
PPE (B7-0398/2011)
ALDE (B7-0399/2011)
GUE/NGL (B7-0455/2011)
az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról
Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos
a PPE képviselőcsoport nevében
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro
az S&D képviselőcsoport nevében
Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez
az ALDE képviselőcsoport nevében
Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Alfreds Rubiks
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 459.649   B7-0117/2011
2011. február 9.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a növekvő élelmiszerárakról
Mairead McGuinness, Albert Deß, Gay Mitchell, Jean-Paul Gauzès, Michel Dantin, Béla Glattfelder, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Jarosław Kalinowski, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Michèle Striffler, Artur Zasada, Sławomir Witold Nitras
a PPE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.927   RC-B7-0346/2010
2010. június 16.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0346/2010)
ALDE (B7-0399/2010)
GUE/NGL (B7-0400/2010)
S&D (B7-0402/2010)
ECR (B7-0403/2010)
a közép-európai országokban, különösen a Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon bekövetkezett árvizekről
Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras,
a PPE képviselőcsoport nevében
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi,
az S&D képviselőcsoport nevében
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, João Ferreira,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 441.927   B7-0346/2010
2010. június 14.
XML  PDF  WORD 
a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a közép-európai természeti katasztrófákról
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski
a PPE képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 428.657   B7-0053/2009
2009. szeptember 14.
XML  PDF  WORD 
a B7-0208/2009. számú, szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a tejtermelő ágazat válságáról
Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza
a PPE képviselőcsoportja nevében
Jogi nyilatkozat