Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 6 ar "7. parlamentārais sasaukums, Siekierski Czesław Adam"  
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 502.550   RC-B7-0544/2012
2012. gada 11. decembra
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7-0544/2012)
S&D (B7-0545/2012)
PPE (B7-0546/2012)
Verts/ALE (B7-0547/2012)
ECR (B7-0548/2012)
par stāvokli Ukrainā
(2012/2889(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Jan Kozłowski
PPE grupas vārdā
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki, Ioan Mircea Paşcu
S&D grupas vārdā
Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski
ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 465.725   RC-B7-0397/2011
2011. gada 5. jūlija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE, S&D (B7-0397/2011)
PPE (B7-0398/2011)
ALDE (B7-0399/2011)
GUE/NGL (B7-0455/2011)
par vistrūcīgākajām personām paredzētu pārtikas izdalīšanas shēmu Savienībā
Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos
PPE grupas vārdā
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro
S&D grupas vārdā
Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez
ALDE grupas vārdā
Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Alfreds Rubiks
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 459.649   B7-0117/2011
2011. gada 9. februāra
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
on rising food prices100par pārtikas cenu pieaugumu
Mairead McGuinness, Albert Deß, Gay Mitchell, Jean-Paul Gauzès, Michel Dantin, Béla Glattfelder, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Jarosław Kalinowski, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Michèle Striffler, Artur Zasada, Sławomir Witold Nitras
PPE grupas vārdā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 441.927   RC-B7-0346/2010
2010. gada 16. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
PPE (B7-0346/2010)
ALDE (B7-0399/2010)
GUE/NGL (B7-0400/2010)
S&D (B7-0402/2010)
ECR (B7-0403/2010)
par plūdiem Viduseiropas valstīs, jo īpaši Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā un Ungārijā
Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Št'astný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Csaba Őry, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik, Sławomir Witold Nitras
PPE grupas vārdā
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá, Csaba Sándor Tabajdi
S&D grupas vārdā
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
ALDE grupas vārdā
Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski
GUE/NGL grupas vārdā
GROZĪJUMI
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 441.927   B7-0346/2010
2010. gada 14. jūnija
XML  PDF  WORD 
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu
par dabas katastrofām Viduseiropā
Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski
PPE grupas vārdā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 428.657   B7-0053/2009
2009. gada 14. septembra
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz jautājumu B7-0208/2009, uz ko sniedz mutisku atbildi,
ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu,
par krīzi piensaimniecības nozarē
Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski, Carlo Fidanza
PPE-DE grupas vārdā
Juridisks paziņojums